5/21/2022 — 5/27/2022 or
Sat 21 May Sun 22 May Mon 23 May Tue 24 May Wed 25 May Thu 26 May Fri 27 May
Tu Lan Experience 1 Day Đặt chỗ5 chỗ trống Đặt chỗ5 chỗ trống Đặt chỗ8 chỗ trống Đặt chỗ7 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống X
Tu Lan Encounter 2 Days Hết chỗ X X Hết chỗ X Hết chỗ X
Wild Tu Lan Explorer 3 Days Đặt chỗ3 chỗ trống X Đặt chỗ2 chỗ trống X Đặt chỗ6 chỗ trống X Hết chỗ
Tu Lan Expedition 4 Days X Đặt chỗ1 chỗ trống X X X Đặt chỗ4 chỗ trống X
Hang Tien Discovery 1 Day X Đặt chỗ4 chỗ trống Đặt chỗ4 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ5 chỗ trống
Hang Tien Endeavor 2 Days Đặt chỗ1 chỗ trống X Hết chỗ X Đặt chỗ3 chỗ trống X Hết chỗ
Hang Tien Exploration 3 Days Hết chỗ X X Đặt chỗ2 chỗ trống X X X
Hang Va Expedition 2 Days Hết chỗ Đặt chỗ10 chỗ trống X Hết chỗ X Đặt chỗ5 chỗ trống Đặt chỗ3 chỗ trống
Hang En Adventure 2 Days Hết chỗ X X Hết chỗ Đặt chỗ14 chỗ trống Hết chỗ X
Phong Nha National Park 1 Day X X X X X X X
Son Doong Expedition 4 Days Hết chỗ Hết chỗ Hết chỗ X X Hết chỗ Hết chỗ
Tu Lan Family Experience 1 Day Đặt chỗ7 chỗ trống X X Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X
Tu Lan Family Adventure 2 Days Đặt chỗ12 chỗ trống X X X X X Đặt chỗ12 chỗ trống
Quang Binh Explorer 3 Days X X X X X X X
Quang Binh Experience 4 Days X X X X X X X
Khám phá Bản làng Người Rục X X X X X X X
Quang Binh Caves and Primates Experiences 4 Days X X X X X X X
Hang Ba Deep Jungle Expedition 4 Days X X X X Đặt chỗ6 chỗ trống X X