6/1/2023 — 6/7/2023 or
Thu 1 Jun Fri 2 Jun Sat 3 Jun Sun 4 Jun Mon 5 Jun Tue 6 Jun Wed 7 Jun
Tu Lan Cave Experience Hết chỗ Đặt chỗ2 chỗ trống Đặt chỗ7 chỗ trống Đặt chỗ10 chỗ trống Đặt chỗ10 chỗ trống Đặt chỗ7 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống
Tu Lan Cave Encounter Đặt chỗ5 chỗ trống X Đặt chỗ3 chỗ trống X X Đặt chỗ3 chỗ trống X
Wild Tu Lan Cave Explorer X Hết chỗ X X Hết chỗ X Hết chỗ
Tu Lan Cave Expedition X Hết chỗ X X X Đặt chỗ2 chỗ trống X
Hang Tien Cave Discovery X Hết chỗ X Đặt chỗ8 chỗ trống Đặt chỗ6 chỗ trống X Đặt chỗ9 chỗ trống
Hang Tien Cave Endeavor X Hết chỗ X X Hết chỗ X Đặt chỗ2 chỗ trống
Hang Tien Cave Exploration X X Đặt chỗ3 chỗ trống X X Đặt chỗ7 chỗ trống X
Hang Va Cave Expedition Đặt chỗ10 chỗ trống Đặt chỗ10 chỗ trống X X Đặt chỗ9 chỗ trống Đặt chỗ7 chỗ trống X
Hang En Cave Adventure Đặt chỗ1 chỗ trống Đặt chỗ6 chỗ trống Đặt chỗ10 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ11 chỗ trống X X
Phong Nha National Park 1 Day X X X X X X X
Son Doong Cave Expedition X X X X Hết chỗ Hết chỗ Hết chỗ
Tu Lan Cave Family Experience Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X X Hết chỗ X
Tu Lan Cave Family Adventure Đặt chỗ4 chỗ trống X X X Đặt chỗ10 chỗ trống X X
Quang Binh Explorer 3 Days X X X X X X X
Quang Binh Experience 4 Days X X X X X X X
Khám phá Bản làng Người Rục X X X X X X X
Quang Binh Caves and Primates Experiences X X X X X X X
Hang Ba Deep Jungle Expedition X X X X X X X
ATV Quad Bike Tour Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ6 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống