10/21/2021 — 10/27/2021 or
Thu 21 Oct Fri 22 Oct Sat 23 Oct Sun 24 Oct Mon 25 Oct Tue 26 Oct Wed 27 Oct
Tu Lan Experience 1 Day Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống Đặt chỗ12 chỗ trống
Tu Lan Encounter 2 Days Đặt chỗ10 chỗ trống X Đặt chỗ10 chỗ trống X X Đặt chỗ10 chỗ trống X
Wild Tu Lan Explorer 3 Days X Đặt chỗ10 chỗ trống X X Đặt chỗ10 chỗ trống X Đặt chỗ10 chỗ trống
Tu Lan Expedition 4 Days X X X X X X X
Hang Tien Discovery 1 Day X X X X X X X
Hang Tien Endeavor 2 Days X Đặt chỗ10 chỗ trống X X Đặt chỗ10 chỗ trống X Đặt chỗ10 chỗ trống
Hang Tien Exploration 3 Days X X X X X X X
Hang Va Expedition 2 Days X X X X X X X
Hang En Adventure 2 Days X X X X X X X
Phong Nha National Park 1 Day X X X X X X X
Son Doong Expedition 4 Days X X X X X X X
Tu Lan Family Experience 1 Day X X X X X X X
Quang Binh Explorer 3 Days Đặt chỗ12 chỗ trống X Đặt chỗ12 chỗ trống X X Đặt chỗ12 chỗ trống X
Quang Binh Experience 4 Days X Hết chỗ X X Hết chỗ X Hết chỗ
Khám phá Bản làng Người Rục X X X X X X X
Quang Binh Caves and Primates Experiences 4 Days X X X X X X X